1. Postanowienia Ogólne
1.1 Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę GAMEON Łukasz Kantor z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 32, NIP 7343540231, w formie sprzedaży internetowej za pośrednictwem sklepu www.gameon.pl
1.2 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem.
1.3 Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4 Każda klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.gameon.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
1.5 W momencie dokonania zakupu, klient potwierdza zapoznanie się oraz akceptacje niniejszego regulaminu.

2. Dane Osobowe

Administratorami Państwa danych osobowych jest GAMEON Łukasz Kantor, ul. Gorzkowska 32, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7343540231. Z Administratorem można się skontaktować  pisemnie za pomocą poczty pod adresem korespondencyjnym podanym powyżej lub poczty elektronicznej pod adresem gameonsklep@gmail.com 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
- art. 6 ust 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika w celu świadczenia usług w ramach własnych serwisów internetowych w tym: dostawy towarów, dostarczania informacji, realizacji napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, itp., 
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędności przetworzenia danych osobowych w celu wykonania umowy lub do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed/po zawarciu umowy, np. sprzedaży/zakupów towarów lub wyrobów własnych, utrzymania relacji dystrybucyjnych, negocjacji warunków umowy, zapewnienie serwisu posprzedażowego, itp.,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, np. umożliwienie podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych i kredytowych w przyszłości.

Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora to:
- imię i nazwisko,
- stanowisko lub funkcja w firmie,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- adres pocztowy,
- informacje dotyczące historii korespondencji, zakupów i płatności,
- w serwisach internetowych standardowe dane związane z logowaniem na serwerach np. adres IP,
- inne dane konieczne do realizacji konkretnych zadań i zapewnienia bezpieczeństwa wymienione w warunkach użytkowania konkretnych usług i warunkach licencyjnych oprogramowania.   

Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza obręb połączonego systemu przetwarzania jednak w przypadku wystąpienia takiej potrzeby może powierzyć dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
- firmom kurierskim i spedycyjnym,
- dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
- podmiotom, takim jak banki czy operatorzy płatności,
- osobom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, doradcze,
- właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

Administrator nie przekazuje żadnych danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, chyba że zostanie do tego zobowiązany przez obowiązujący przepis prawa lub dyspozycję osoby, której dane dotyczą.   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem  niezbędnym do wykonania umowy i/lub usługi.

Administrator dane osobowe pozyskuje zwykle bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas
kontaktu ze spółkami Administratora lub jego serwisami internetowymi.
Administrator może też pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak KRS, CEIDG lub firmowe strony internetowe.
Dane osobowe przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowanie, nie będą wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych oraz wpływać na Państwa sytuację.


Administrator dokłada starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.


2.1 Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
2.2 Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
2.3 Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia.3. Przedmiot Działalności
3.1 Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż gier, akcesoriów, podzespołów oraz gadżetów związanych z konsolami oraz komputerami osobistymi.
3.2 Każda pozycja oferowana przez Sklep posiada dokładny opis pozycji, oraz zawiera informacje dodatkowe, o stanie faktycznym, języku oprogramowania, dodatkach oraz wydaniu.
3.3 Zdjęcia ukazujące towar, mają tylko na celu przybliżenie towaru Kupującemu. Nie są to oryginalne zdjęcia przedmiotu. Pełne informacje znajdują się w opisie produktu.

4. Zakupy
4.1 Zamówienie w Sklepie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.gameon.pl
4.2 Za potwierdzenie złożenia zamówienia uważa się naciśnięcie przycisku potwierdzam w podsumowaniu zamówienia. 
4.3 Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4.4 Zapłata zamówienie uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sklepu. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wpłaty w podanym terminie równoznaczna jest z rezygnacją z zamówienia.
4.5 Towar zakupiony w Sklepie jest rezerwowany na okres trzech dni roboczych. Oznacza to, iż w tym czasie należy odebrać grę, bądź opłącić w przypadku wysyłki. Po tym czasie, zakup uważa się za nieważny.


5. Ceny
5.1 Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
5.2 Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
5.3 Wszystkie ceny podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez witrynę www.gameon.pl. Ceny w punktach stacjonarnych mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.

6. Dostawa
6.1 Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, bądź poczty polskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem Sklepu.
6.2 Koszt dostawy pokrywa klient.
6.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, wynikające ze zdarzeń losowych (np. powódź, strajk, pożar itp)
6.4 Termin realizacji zamówienia to 1-14 dni roboczych od daty zaksięgowania kwoty na koncie Sklepu.

7. Gwarancja i Reklamacje
7.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
7.2 W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. 
7.3 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, oraz opisać przedmiot reklamacji.
7.4 Okres gwarancji udzielany na poszczególny produkt, zawarty jest w opisie przedmiotu

8. Zwrot towarów
8.1 Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy.
8.2 W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
8.3 Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
8.4 Zwracany towar nie może być uszkodzony, oraz pozostać musi w oryginalnym opakowaniu oraz folii

Adres do zwrotów: GAMEON Łukasz Kantor, ul. Gorzkowska 32, 33-300 Nowy Sącz


9. Płatności

9.1 Płatności za dokonane zakupy należy uiścić na koncie bankowym sklepu:

mBank

71 1140 2004 0000 3202 7642 0178

9.2 W Przypadku odbioru osobistego płatności należy dokonać gotówką.

 

10. Postanowienia Końcowe
10.1 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01/01/2021 i w przyszłości może ulec zmianie.
10.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. 
10.3 W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Darmowa dostawa

Wydaj 300 zł i ciesz się darmową dostawą do paczkomatu

Dostępne od ręki

Każda nasza gra wystawiona na stronie jest dostępna od ręki

Bezpieczne zakupy

Bezproblemowe zakupy z bezpiecznymi płatnościami